Atrankos

atrankos_root

 

Jeigu matote sėkmingą verslą, vadinasi kažkas priėmė teisingą sprendimą


Ver­slo sėk­mę už­tik­ri­na dar­buo­to­jų pro­fe­sio­na­lu­mas ir efek­ty­vus jų įsi­lie­ji­mas į ko­man­dos dar­bą. Daž­nai spren­di­mas įdar­bin­ti tu­ri il­ga­lai­kį po­vei­kį – tei­gia­mą ar­ba ne­igia­mą – vi­sos įmo­nės veik­los re­zul­ta­tams.

Darbuotojų paieška ir atranka   Darbuotojų vertinimas

Jums gali būti įdomu