Įgyvendinti projektai


Mūsų didžiausi įgyvendinti projektai

 • 2015 m. išleidome knygą Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo procese. 
 • 2015 m. vykdėme mokymus „Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo procese“, kurių metu buvo apmokyta 600 Lietuvos teismų, Nacionalinės teismų administracijos  bei nevyriausybinių organizacijų atstovų.
 • 2014 m. – 2015 m. bendradarbiaudami su Gedeon Richter Lietuvos atstovybe parengėme unikalią „Bendravimo su pacientais“ mokymų programą skirtą gydytojų kvalifikacijai kelti. Pagal šią programą buvo apmokyta virš 100 gydytojų iš visos Lietuvos.
 • 2014 m. išleidome knygą – Asmeninės karjeros valdymas. Metodinė priemonė dėstytojui. Autoriai: dr. Andrius Valickas, doc. dr. Gintaras Chomentauskas, dr. Edita Dereškevičiūtė, dr. Irena Žukauskaitė, dr. Lijana Navickienė, 2014, Vilnius.
 • 2014 m. išleidome knygą – Karjeros valdymo kompetencijų ugdymo vadovas. Autoriai: dr. Andrius Valickas, doc. Gintaras Chomentauskas, dr. Edita Dereškevičiūtė, 2014, Vilnius.
 • 2014 m. išleidome knygą – Valstybės tarnautojų kompetencijų modelis ir jo taikymo metodika, 2014, Vilnius.
 • 2014 m. išleidome knygą – Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas, 2014, Vilnius.
 • 2013 – 2014 m. sėkmingai įgyvendinome Nacionalinės teismų administracijos inicijuotą projektą, kurio metu parengėme ir Nacionalinėje teismų administracijoje bei aštuoniuose Lietuvos teismuose įdiegėme klientų aptarnavimo kokybės gerinimo sistemą. Įgyvendinant projektą buvo parengti Nacionalinės teismų administracijos klientų aptarnavimo standartas ( leidinio autoriai: doc. dr. Gintaras Chomentauskas, dr. Edita Dereškevičiūtė, Justinas Burokas, 2014, Vilnius) bei Teismų klientų aptarnavimo standartas (leidinio autoriai: doc. dr. Gintaras Chomentauskas, dr. Edita Dereškevičiūtė, Justinas Burokas, 2014, Vilnius), apmokyta virš 200 Nacionalinės teismų administracijos ir Lietuvos teismų darbuotojų. 
 • 2013 – 2014 m. siekdami įvertinti asmenų aptarnavimo kokybę Lietuvos teismuose atlikome „slapto kliento“ tyrimus, kurių metu į skirtingus Lietuvos teismus buvo atlikta virš 160 vizitų bei skambučių.
 • 2013 m. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje įvykdėme klientų aptarnavimo ir konsultavimo mokymus. Apmokėme virš 220 darbuotojų.
 • 2013 – 2014 m. vykdėme LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos personalo kompetencijų stiprinimo mokymus.
 • 2013 m. vykdėme “Valstybės tarnautojų atrankos (egzamino žodžiu) metodika” mokymus. Apmokėme 970 darbuotojus.
 • 2013 m. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vykdėme klientų aptarnavimo ir konsultavimo mokymus. Apmokėme 227 darbuotojus.
 • 2013 m. atlikome kiekybinį tyrimą – ištyrėme pareiškėjų ir paramos gavėjų požiūrį į paslaugų teikimo kokybę Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimo metu buvo apklausta 1000 respondentų.
 • 2012 m. išleidome knygą – Praktinis vadovas  valstybės tarnautojų atrankos komisijoms. Leidinio autoriai: dr. Edita Dereškevičiūtė, doc. dr. Gintaras Chomentauskas, 2012, Vilnius.
 • 2012 m. VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūrai“ ir UAB “Kardiolitai” suteikėme išorinių klientų aptarnavimo standarto kūrimo ir diegimo paslaugas.
 • 2012 m. pagal sutartį/projektą „Praktinio vadovo atrankos komisijoms parengimo ir leidybos paslaugos” parengta ir išleista knyga (leidinys) „Praktinis vadovas atrankos komisijoms“, apimtis – 150 psl., tiražas – 1500 egz.
 • 2012 m. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų mokymų organizavimas ir mokymai, įgyvendinant paprojektį „Šalčininkų rajono savivaldybės administracines ir viešąsias   paslaugas teikiančių darbuotojų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“.
 • 2011 – 2012 m. vykdytas projektas   „Ligonių kasų veiklos valdymo tobulinimas“. Viso apmokyti 86 vadovai ir darbuotojai.
 • 2011 – 2013 m. Vilniaus universiteto  Karjeros centro ugdymo karjerai priemonių rinkinio studentams sukūrimas; ugdymo karjerai priemonių rinkinio aukštųjų mokyklų karjeros specialistams   sukūrimas; parengtų priemonių suderinimas su Lietuvos aukštųjų mokyklų   karjeros specialistais ir suinteresuotais socialiniais partneriais;   kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas aukštųjų mokyklų specialistams   ugdymo karjerai. Veiklose dalyvvavo apie 500 asmenų.
 • 2011 m. sėkmingai įgyvendinome   projektą kurio metu buvo sukurta universali testavimo sistema,  leidžianti kurti, publikuoti ir analizuoti įvairaus tipo apklausas bei   testus. Universali testavimo sistema suteikia galimybę kurti ne tik nedidelės apimties nuomonių apklausas, bet ir atlikti sudėtingus, pavyzdžiui, vadovų 360 laipsnių įvertinimo ar organizacijų klimato tyrimus.
 • 2011 m. vykdėme mokymus Druskininkų ligoninės darbuotojams medicinos, vadybos ir  psichologijos srityse. ES finansuojamo projekto metu apmokyti 250 darbuotojai.
 • 2011 m. apmokėme virš 70 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos vadovų, perteikdami finansų ir   psichologijos žinias.
 • 2011 m. Lietuvos verslo konsultantų asociacijai vedėme mokymus asmenybės ir bendravimo psichologijos, efektyvios   komunikacijos, konfliktų sprendimo, streso valdymo temomis.
 • 2011 m. vykdėme Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos   tobulinimo mokymus vadybos ir psichologijos srityse.
 • 2011 m. Lietuvos Respublikos Ministro  pirmininko tarnybos darbuotojams vedėme mokymus, personalo valdymo,   lyderystės ir finansų valdymo temomis.
 • 2010 m. išleidome knygą – Praktikos vadovas studentams. Kineziterapeutams, ergoterapeutams ir ne tik. Autoriai: doc. dr. Gintaras Chomentauskas, dr. Edita Dereškevičiūtė, Agnė Armonaitė, Justinas, Burokas, Toma, Juciūtė, 2010, Vilnius.
 • 2010 – 2011 m. įgyvendinome projektą   „Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Alytaus kolegijoje“.
 • 2010 m. „Lazdijų rajono savivaldybės administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas” Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“.
 • nuo 2010 m. vykdome AB Orlen Lietuva aukščiausio lygio ir vidurinės grandies vadovų mokymus.
 • 2010 – 2012 m. patobulinome personalo valdymo sistemą LR Seimo kanceliarijoje, parengiant kompetencijų aprašo (modelio) taikymo metodiką.
 • 2010 – 2012 m. vedėme specializuotus kursus Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojams.
 • 2010 – 2012 m. Profesinių gebėjimų tobulinimo mokymo paslaugos Europos socialinio fondo finansuojamam projektui   „Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas“.
 • 2010 – 2012 m. Personalo valdymo sistemos  tobulinimas (kompetencijų modelio diegimas ir darbuotojų mokymai). Veiklose dalyvavo apie 600 asmenų.
 • 2010 m. Sėkmingai įgyvendintas   Nacionalinės SPA asociacijos projektas – sveikatinimo specialybės studentų   praktikos modelio kūrimas ir tutorių mokymai, įgyvendinant projektą  „Sveikatinimo srities studentų praktinių įgūdžių stiprinimas“.
 • 2010 m. VŠĮ Radviliškio ligoninės   darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimui buvo organizuojami mokymai   įstaigos vadybos, paslaugų vadybos, informacinių technologijų ir   telekomunikacijų, asmeninės kompetencijos ugdymo srityse.
 • 2010 – 2011 m. įgyvendinome ES finansuojamą projektą, kurio metu apmokėme 260 VšĮ Joniškio ligoninės darbuotojų,   perteikdami medicinos žinias.
 • 2010 – 2011 m.  sėkmingai   įgyvendinome ES finansuojamą projektą, kurio metu apmokėme apie   2900 Lietuvos gydytojų, padėdami jiems tobulėti profesinėje srityje ir  prisidėdami prie Lietuvos sveikatos apsaugos kokybės ir lygio gerinimo.   Lietuvos gydytojai turėjo galimybę gilinti savo žinias 17 įvairių medicinos mokymų temų.
 • 2010 – 2011 m. apmokėme 138 Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojus, perteikdami bendravimo ir   bendradarbiavimo, klientų aptarnavimo žinias.
 • 2010 – 2011 m. pagal specialiai parengtą   vadovavimo, emocinio intelekto, streso bei darnios komandos formavimo   programą apmokėme Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ aukščiausios ir vidurinės   grandies vadovus. Apie darbo kokybę spausti čia. 2012 – 2013 m. parengta trukmės tęstinė   Vadovavimo efektyvumo mokymų programa aukščiausiojo lygio ir vidurinio   lygio vadovams. Apmokytas 51 vadovas.
 • 2009 – 2012 m. įgyvendintas projektas „Orivas ir Biok darbuotojų profesiniai mokymai“.
 • 2009 – 2011 m. UAB „Raminora“ organizacijai sukurta personalo valdymo sistema kuri apima strateginį planavimą (pagal BSC), įstaigos veiklos vertinimą ir veiklos valdymo sistemą.   Pravesti mokymai, susiję su strateginiu planavimu ir veiklos vertinimu bei   personalo valdymo sistemos įdiegimu įstaigoje.
 • 2009 – 2011 m. vykdėme ES finansuojamus mokymus “Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos” darbuotojams.
 • 2009 – 2011 m. sėkmingai  įgyvendinome ES finansuojamus mokymus Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės darbuotojams, perteikdami medicinos ir   psichologijos žinias.
 • 2009 – 2011 m. „Wurth Lietuva“   darbuotojams vedėme mokymus strateginio valdymo, pardavimų, bei karjeros   valdymo srityse. Apie darbo kokybę spausti čia.
 • 2009 – 2011 m. įgyvendinome Europos socialinio fondo finansuojamo projekto “Vilsotos įmonių grupės įmonių vadovų   ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ projektą.
 • 2009 – 2011 m. vykdyto projekto metu   apmokėme 300 Šeškinės poliklinikos darbuotojų, perteikdami medicinos, vadybos   ir psichologijos žinias.  Sukurta personalo veiklos valdymo sistema, kompetencijų modelis. Apie darbo kokybę spausti čia.
 • 2009 – 2011 m. sėkmingai   įgyvendinome  ES finansuojamą projektą, kurio metu apmokėme 800 Centro poliklinikos darbuotojų, perteikdami medicinos, vadybos ir   psichologijos žinias. Sukurta personalo veiklos valdymo sistema, kompetencijų   modelis. Apie darbo kokybę spausti čia.
 •  2009-2011 m. UAB „Žmogaus studijų centras“ sukūrė ir validizavo metodiką “Complete Human Profile”, kuri yra   skirta  įvertinti asmenybės savybes, vertinant darbuotuojų ypatybes, reikšmingas konkretaus darbo atlikimui.
 • 2007 – 2012 m. atlikome 7 Valstybinės mokesčių inspekcijos klientų aptarnavimo kokybės tyrimus ir parengėme  ataskaitas.

Jums gali būti įdomu